Над 3 милиона лева е стойността на щетите от наводненията в старозагорско

Нанесените щети след валежите в община Стара Загора, в периода 05 – 06.09.2014 г. възлизат на обща стойност 3 252 800 лв. Това установи общинска комисия за оценка на причините за възникналите наводнения и щетите от тях, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров. Най-много средства ще струва възстановявянето на уличната пътна мрежа – 970 800 лв., както и възстановяването на компрометирани мостови съоръжения – 700 000 лв. Унищожени са овощни градини и оранжерии на стойност 470 000 лв. Почти толкова е стойността на възстановяването проводимостта на реки и дерета в населените места - 407 000 лв. Унищожена е храна за животни за 240 000 лв., както и животни за 160 000 лв. Малко над 300 000 лв. е общата стойност на щетите по частните жилищни постройки, домакинско оборудване и мебели, и селскостопански инвентар и оборудване.

Измереното количество на валежите от постовете за метеорологичен контрол на „Напоителни системи“ ЕАД на 06.09.2014 год. е от порядъка на 92 до 240 l/mm².   
Комисията констатира, че са наводнени над 172 жилищни сгради в 15 населени места. Пет жилищни сгради са негодни за обитаване (в с.Еленино – 1, с.Михайлово– 2, с.Петрово – 1 и в с.Козаревец – 1). Само обитателите на 2 от тях не са осигурени с жилищни помещения - в Еленино, където е осигурен фургон, и в Петрово.
Нарушено е асфалтовото покритие на близо 28 000 кв.м улици в населените места, а над 49 000 кв.м са улиците с нарушено покритие от чакъл.

Комисията е констатирала, че са прекъснати стените на шест хидротехнически съоръжения, три - южно и югоизточно от с.Ловец, един язовир в с.Кирилово, един рибарник, североизточно от с.Християново и един рибарник в с.Загоре. Седем мостови съоръжения са компрометирани– 3 в с.Еленино, 2 в с.Козаревец и по 1 в селата Михайлово и Сулица.

Част от отводнителните канавки в населените места са унищожени, намалена е пропускателната им способност поради нередовна поддръжка, е констатирала комисията.

Като основни причини за наводнението комисията посочва значителните количества валежи от порядъка на  92 до 240 l/mm² и конкретните условия на релефа, способстващ за насочването на водосбора в направления, с намалена пропускателна способност на водите. Констатирана е намалена пропускателна способност на отводнителните съоръжения, вследствие на наносни отлагания, прораснали храсти и дървета, а част от изградените мостови съоръжения са с малко напречно сечение и създават условия за задържането на големи количества водни маси.

Комисията констатира, че една от съществените причини за наводняване на жилищните сгради е намалената пропускателна способност на отводнителните канавки в населените места, частичното им унищожаване и липсата на системна поддръжка.

Изготвят се количествено-стойностни сметки за определяне количеството и вида на аварийно-възстановителните работи и се подготвят документи за кандидатстване за финансиране от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет.
Сформирани са работни групи, които ще работят за превенцията на подобни събития, като се отстранят наноси, храсти и дървета в речните легла, дерета и отводнителни канали. Ще се започне работа в най-силно засегнатите места - с.Еленино, с.Михайлово и с.Петрово.
Ще бъдат изготвени проекти за изграждане на нови мостови съоръжения и отстраняване на тези, затрудняващи отока на водите в част от населените места – в Еленино, Козаревец, Михайлово и Сулица.

Ще се разработи програма за планирано и последователно  подобряване проводимостта на реки, дерета, отводнителни канали и канавки в населените места.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top