Жените в строзагорско живеят със седем години повече от мъжете

Броят на починалите през 2013 г. в област Стара Загора е 5 026 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰, като спрямо предходната година броят на починалите намалява със 120 случая, или с 2.3%. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (16.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.4‰). През 2013 г. на 1 000 жени умират 1 074 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.6‰), отколкото в градовете (12.4‰).

Основна причина за смъртните случаи остават заболяванията, класифицирани в Клас IX - Болести на органите на кръвообръщението.

На второ място като причини за смърт са заболяванията от Клас II - Новообразувания.

Показателят за преждевременната смъртност през 2013 г. в област Стара Загора е 22.6% и е с 1.2 процентни пункта по-висок спрямо 2012 година. В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените.

През 2013 г. в областта са починали 30 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 9.6‰.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.7 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 77.6 години

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top