Основни правила за безопасност, поведение и действие при наводнение

Наводнението е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на:
* повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни:

* интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. При наводнения може да бъде застрашен вашият живот или имуществото ви.

При опасност от наводнение ще бъдете известени чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.

Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания съобразно създадената ситуация.

Спазвайте указанията и реда, установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?

Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й, особено в периоди на обилни валежи.

Предварително планирайте действия на семейството ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.

Проиграйте евакуацията със семейството от домът ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.

Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа:
- фенерче с резервни батерии;
- необходимите Ви лекарства;
- материали за първа помощ;
- свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици;
- храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте, като следите срока на годност;
- прибори за хранене;
- запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;
- носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.
- резервно зарядно устройство за мобилен телефон.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ?

При възникване на опасност и/или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

При липса на телефон предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

Изключете газта и електричеството.
Поставете на възможно най-високото място всички по-ценни предмети, вещи.
Вземете „Чантата за оцеляване”,
Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;
Напуснете по най-бързия начин дома си.
При невъзможност за напускане на сградата се преместете на най-горните етажи или на покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

КОГАТО СТЕ НАВЪН

Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
Не правете опити за пресичане на бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
Не пресичайте бързо течащи и залети площи, без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и да изчакате спадането на нивото на водата.

Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

Не преминавайте през бързотечащи и залети площи, освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

Не разрушавайте, не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top