Правят одит на Болницата

Днес се проведе редовно общо събрание на акционерите на ”МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – (Университетска). На него присъстваха присъства представител на Министерство на здравеопазването и общините Стара Загора, Казанлък, Опан, Павел баня и Гълъбово.

Общо 11 точки бяха разгледани в дневния ред. С мнозинство от акционерите бяха приети първите 4 точки, които касаят доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството; Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г. и приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.

Не бе приета точката за освобождаване от отговорност на ръководството на болницата. Предложението бе подкрепено само от община Казанлък, Представителят на министерството и община Стара Загора гласува против, което представлява общо 90,27% от акционерите, останалите са гласували "въздържал се".

„Никой не е освободен от отговорност. На последващо събрание на Съвета на директорите ще гласуваме да бъде избран одитор на финансовата дейност през 2013 и 2014 г.”, заяви изпълнителният директор на на ”МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – (Университетска) проф. д-р Петрана Чакърова. Тя посочи, че в доклада на Съвета на директорите са дефинирани основната цел на работа на болницата, целите за развитие, предмета на дейност, анализ на кадровия потенциал, обем на дейност за 2013 г., показателите за качеството на работа за 2013г., има и акцент върху финансовото състояние, направен е анализ на данните от отчета на доходите, както и направените разходи за 2013 г. Има отчет за изпълнението на инвестиционната дейност за 2013 г. и последната точка е перспективите за развитие и инвестиционна дейност.

Според данните за финанасовото състояние през 2013 г. Годината е приключила със загуба за дружеството в размер на 1,764 млн. лв. За същата година придобити дълготрайни материални активи на стойност 539 547 лв. В тази стойност на закупените активи - със собствени средства са придобити активи на стойност 204 844 лв., със средства от Министерство на здравеопазването - 231 862 лв. и дарения в размер на 2841 лв.

Апаратурата, която е закупена през 2013 г. е на стойност 306 439 лв., като от тях собствените средства на болницата са 195 869 лв, а от спонсори 110 570 лв.
20 042 422 лв. задължения към 31.12.2013 г., сочат данните от доклада. Преминалите пациенти за 2013 г. са общо 32 292, от тях 43,54% са от другите общини и области. Пациентите в планов порядък са били 13 265 или 41,9% от всички, а 16 134 са приети по спешност. Преминалите болни през 2013 г. са с 7 453 повече спрямо 2012 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top