Променят правилата за регистрация на автомобили в КАТ

От 30.05.2014 г. са в сила изменения и допълнения на Наредба № I-45/2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

Ето някой по-важни от тях:

1. Съгласно чл.1 от Наредба към ПС неподлежащи на регистрация са добавени: трактори, бавнодвижещи се превозни средства /с конструктивна скорост до 30 км.ч./, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност; каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.

2. Всяка промяна в данните за превозното средство и собственика се заявява в 14 дневен срок в сектор Пътна полиция, като изключението е за тези МПС с допълнително монтирани уредби на пропан-бутан или метан.
Това ще става при една следваща пререгистрация, настъпила след монтирането на такава уредба в ПС.
Регистрираните след 01.09.2014 г. и впоследствие дооборудвани с газова уредба МПС ще трябва да представят протокол от пунктовете за технически прегледи.
За промяна вида на горивото в свидетелството за регистрация на превозното средство, на което газовата уредба е монтирана преди 1 септември 2014г. може да се представи паспорт за газовата уредба или удостоверение за техническа изправност на ПС, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

3. Издава се дубликат на свидетелството за регистрация при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на единия от двата талона – голям или малък. При издаване на дубликат на голямата част на регистрационния талон е необходимо извършването на идентификация на ПС без да се сменя регистрационния номер.
Превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер при изгубване, кражба или унищожаване на двете части на свидетелството.

4. Монтаж на табели с регистрационен номер извън сектор „Пътна полиция“ се допуска за ПС за които не се изисква идентификация съгласно Наредбата.

5. От 01.06.2015 г. се предвижда издаване на трети регистрационен номер за ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на регистрационен номер. От същата дата ще започне издаването на транзитен регистрационен номер за еднократна употреба за МПС от категория L / мотоциклети, мотопеди и др./

6. На новите ПС притежаващи сертификат за съответствие с одобрен тип не се извършва идентификация на превозното средство. Идентификация на ново ПС, се извършва само в случай на представяне за регистрация на ПС с удостоверение за индивидуално одобрение.

7. Отпада изискването за представяне на митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава – членка на ЕС и е представена фактура за това.
Митнически документ се изисква само когато ПС е с произход извън ЕС, е закупено от физическо лице или от юридическо лице с регистрация в държава извън ЕС.

8. Въведена е разпоредба задължаваща собственика на ПС при промяна на постоянния адрес в населено място в друга област да представи ПС за промяна в регистрацията в 14-дневен срок от издаване на новия личен документ.

9. При възстановяване регистрацията на ПС, прекратена с писмено заявление от собственика и декларация за съхранение в частен имот не се изисква протокол от лаборатория за изпитване на ППС, ако собственикът му притежава валиден знак за годишен технически преглед.

Съгласно промяната в наредбата възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика на превозното средство само за ПС, чиято регистрация е прекратена по причина изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.

10. По отношение издаването на транзитна регистрация са добавени възможности за издаване на транзитна регистрация за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна регистрационна табела, след обявяването й за издирване, както и за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела на територията на Република България, след обявяването й за издирване.

Регламентирано е, че след изтичане срока на транзитната регистрация издадените табели с транзитен регистрационен номер не могат да се използват, както и че транзитна регистрация за ПС с прекратена регистрация може да се издава при поискване от собственика само ако регистрацията е прекратена с писмено заявление от собственика поради:

- изнасяне от страната;
-  съхраняване в частен имот;
-  обявяване за издирване;
-  регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top