Увеличават се извънбрачните раждания в Старозагорско

През 2013 г. в Старозагорска област са регистрирани 3 162 родени деца, като от тях 3 139 са живородени. Коефициентът на обща раждаемост през изминалата година е 9.5%.
Момчетата са със 145 повече от момичетата, като на 1 000 родени момчета се падат 912 момичета.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Трябва да се има предвид, че близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2013 г. са 35 240 и са намалели спрямо 2012 г. с 2.6%, а в сравнение с 2001 г. - с 27.1%.

През 2013 г. в областта броят на децата, родени от майки под 15 години е 30, а броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години - 48.

Запазва се трайната тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. В област Стара Загора техният относителен дял нараства от 30.6% през 1995 г. на 45.4% през 2001 г. и на 63.1% през 2012 година. През 2013 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 2 111, или 67.3% от всички живородени. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.

Броят на починалите през 2013 г. е 5 026 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰, като спрямо предходната година починалите намаляват със 120 случая, или с 2.3%.

Показателят за преждевременната смъртност през 2013 г. в област Стара Загора е 22.6% и е с 1.2 процентни пункта по-висок спрямо 2012 година. През миналата година са починали 30 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 9.6%.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.7 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 77.6 години.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top