Областта ни е пета по брой жители, жените са повече от мъжете

328 104 души е населението в Старозагорска област. Данните са към края на миналата година, а областта ни се нарежда на пето място в страната по този показател, непосредствено след област Бургас (414 485) и преди област Благоевград (318 110).

Повече от половината жители в Старозагорско са жени-168 367. Мъжете са 159 737 или 48.7%, което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 054 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

От ТСБ информират още, че продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31 декември миналата година относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.6% (67 581) от населението на областта и в сравнение с 2012 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2006 г. увеличението е с 2.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.9%, а на мъжете - 17.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Гурково - 17.5%, Стара Загора - 18.3% и Николаево - 19.3%. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (46.1%), Братя Даскалови (32.3%) и Чирпан (25.5%). Общо в 8 общини този дял е над 20% от населението на областта.

Децата до 15 години са 14.3% (46 804) от общия брой на населението на областта и спрямо 2012 г. този дял нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2006 г. - с 0.6 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Николаево - 25.7%, а най-нисък - в община Опан - 9.3%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 42.2 години през 2009 г. достига 43.6 години в края на 2013 година в област Стара Загора. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 4.2 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете средната възраст на населението е 42.4 години, а в селата - 46.6 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2013 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към края на 2013 г. е 196 784 души, или 60.0% от цялото население на областта. Над трудоспособна възраст са 81 750 души, или 24.9%, а под трудоспособна възраст - 49 570 души, или 15.1% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България област Стара Загора е разделена на 11 общини. Към края на 2013 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 5 населени места няма население. В 18, или в 8.7% от населените места живеят от 1 до 50 души.

В градовете живеят 235 701, или 71.8%, а в селата - 92 403, или 28.2% от населението на област Стара Загора. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са седем общини в област Стара Загора, в които живеят 93.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 731 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора - 159 662 души (48.7%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top