Догодина ще бъде готово регионалното депо за отпадъци

Днес в Стара Загора беше подписан договор за изграждане на регионално депо за отпадъци.

"Това е един от най-важните проекти за Стара Загора и за всички в областта. Този проект мина през доста затруднения и съдебни спорове, но вече финализираме. До средата на 2015 година трябва да имаме работещо съоръжение", каза по време на подписване на договора кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Стойността на договора е 32,5 млн.лв. с ДДС. За изпълнител, чрез открита процедура за обществена поръчка, е избрана фирма „Иринополис“ ДЗЗД гр. София. Дейностите по изпълнението трябва да приключат до средата на 2015 г.

Изграждането на Регионален център за управление на отпадъците включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране.

Дейностите по строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци включват - изграждане на електропровод за захранване на площадката, на захранващ водопровод, колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване, довеждащ път, изграждане на клетка с полезен обем 1,2 млн. m3 , вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура, електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда – пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др., както и система за улавяне на газовете.
Технологията на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране включва механично и биологично третиране на смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци и растителни отпадъци, разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и „зелени" отпадъци) в регион Ст. Загора.

"На входа на депото ще се събира такса за тон. В момента се изгражда и проект за рекултивацията на Мандрабайр, с което сметището ще бъде ликвидирано. Сумата това да се случи ще въде около 3 млн. лв", допълни ръководителят на проекта зам. кмета на Стара Загора Йордан Николов.

Партньори са общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора".

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top