Битовото отопление е единственият проблем за качеството на въздуха

Единственият проблем в качеството на атмосферния въздух на Стара Загора е свързан с превишаване на допустимите норми по показателя фини прахови частици с размер 10 микрона. Оценката на влиянието на различните групи източници на емисии на фини прахови частици върху формиране на средноденонощните стойности на показателя е установено, че най-голям дял има битовото отопление. Всички превишения на допустимите норми през 2013 год. са регистрирани през зимния период, което е потвърждение на  резултатите от анализа.

През 2014 г. Община Стара Загора продължава изпълнението на мероприятията, залегнали в „Програмата за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011-2015г.“ и „Програмата за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г.“

Реализираните мерки през 2013 год. по плановете на действие към тези програми имат много добра резултатност спрямо показателя азотен диоксид – не е регистрирано нито едно превишение на средночасовата норма от 200 µg/м3, като най-високата средночасова концентрация, измерена от АИС „Зеления клин“ е 117,29 µg/м3. Средногодишната стойност на показателя за 2013 год. е 16,26 µg/м3, която е далеч по-ниска от нормата за опазване на човешкото здраве. Постигнати са намаляване на емисиите, на броя на превишенията на средночасовата норма, поддържане на средногодишната концентрация под средногодишната норма и намаляване на регистрираните най-високи средночасови концентрации.

Проведеният днес програмен съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора, съставен съобразно указанията на МОСВ от представители на отговорните институции, със заповед на кмета Живко Тодоров, прие отчета на общината за изпълнение на програмите през 2013 година.

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух, през 2013 год. община Стара Загора изпълни „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 г.“

По отношение на фините прахови частици, регистрираната през 2013 г. най-висока 24-часова концентрация е 118,10 µg/m3, при 96,90 µg/m3 през 2012 год. Регистрирани са 51 превишения на средноденонощната норма, при допустими 35 превишения годишно. Регистрираната средногодишна концентрация е 41,74 µg/m3, при допустима средногодишна норма – 40 µg/m3.

За ограничаването на емисиите на ФПЧ10 от промишлени източници, специализираното общинско звено“Инспекторат“ е съставило 230 констативни протокола с предписания и 99 акта за административни нарушения през миналата година. Извършена е актуализация на списъка на фирмите и предприятията на територията на общината. Осъществява се контрол на емисиите и от РИОСВ, като общината извършва собствени периодични измервания на емисиите.

Мерките, включени в плана за действие, са насочени и към намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта. Общината е провела 2 информационни кампании за насърчаването на използването на обществения транспорт и алтернативни методи за придвижване (велосипеди, ролери, скейтборд).

Съществено подобрение се очаква след въвеждането на нова организация и подобрението на условията за пътуване с градския транспорт, асфалтирането на главните улици в града, въвеждането на новата организация на движението в централната градска част, по-честото миене на улиците, отбеляза ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Проведени са обществените поръчки за избор на изпълнители по основните дейности за реализацията на проект „Интегриран градски транспорт” по ОП “Регионално развитие”, който включва обновяване и разширяване на тролейбусната мрежа на градския транспорт.

Обновен е автобусният парк за обществен транспорт с подмяна на 5 от автобусите с дизелово гориво, с такива на метан. Преасфалтирани са (вкл. с отремонтирани дупки) 110 000 кв. м. улици, а 68 000 кв. м. тротоари са ремонтирани, информира зам.-кметът. По думите му, контролът за неправилно паркиране е ежедневен. Освежена е хоризонталната маркировка на велосипедните алеи, извършена е поддръжка, ежедневен контрол и оптимизация на внедрената система „Зелена вълна“, благоустроени са 20 000 кв.м. крайпътни и междублокови пространства, каза още Николов.

През 2013 г. продължи и поетапната газификация на Стара Загора, което намалява емисиите на ФПЧ от битовото отопление. Община Стара Загора извърши газификация на общинския пазар, Комплексния онкологичен център и Школата по рисуване към читалище „Родина“. Подадени са и одобрени 10 проекта за представяне на безвъзмездна помощ за финансиране на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове" на ОП „Регионално развитие". Санирани са панелни жилищни блокове, проведени са 4 информационни дни и 2 информационни срещи с представители на етажната собственост за разясняване на възможностите.

Въведени са 9 специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, притежаващи EURO 5 стандарт.

От всички предвидени в програмата мерки за снижаване на консумацията на дърва и въглища за горене от населението в ЦГЧ и жилищните комплекси, са изпълнени само тези, които са в компетенциите на общината. Не са реализирани никакви регионални или национални мерки. Както се вижда от резултатите, местните мерки са недостатъчни за решаване на проблема, особено при атмосферни условия, които са неблагоприятни за разсейване на макар и понижените емисии на прахови частици.Тъй като всички необходими мерки за подобряване качеството на въздуха, са вече залегнали в действащите програми, не се налага актуализацията им, те ще продължат да се изпълняват, реши още съветът.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top